ШЕВЧЕНКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Директор центру,
кандидат педагогічних наук, доцент,
професорка кафедрикультурології та інформаційних комунікацій,
заслужений працівник культури України.

Детальніше

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ:

Центр неперервної культурно-мистецької освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв здійснює підвищення кваліфікації працівників різних закладів культури України – театрів, філармоній, бібліотек, музеїв, будинків культури, музичних шкіл, кіномереж.
Працівники культури та митці – професіонали і аматори, керівники художніх і творчих колективів, усі, хто працює у царині культури і мистецтва, – мають змогу під час навчання в Центрі обмінюватися досвідом, відвідувати заклади культури національного та державного рівнів, слухати лекції провідних професорів-корифеїв.
Центр неперервної культурно-мистецької освіти є знаним і авторитетним галузевим навчальним центром, де підвищили кваліфікацію десятки тисяч працівників культури й успішно впроваджують набуті знання у практику своєї роботи.

У СТРУКТУРІ ІНСТИТУТУ ДІЄ - ВІДДІЛ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

Центр має ліцензійне право на підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів за галузями знань 0201 Культура, 0202 Мистецтво; державних службовців та керівників (спеціалістів) державних підприємств, установ і організацій в галузі знань 1501 «Державне управління».
Центр здійснює науково-методичне забезпечення системи післядипломної освіти фахівців галузі культури та мистецтв, науково-дослідну роботу з проблем розвитку післядипломної освіти; культурно-освітню та просвітницьку діяльність.
Глибока та різнобічна модернізація процесу підвищення кваліфікації вимагає пошуку нових підходів до організації навчального процесу, з огляду на це діяльність Центру орієнтована на розвиток професійних компетентностей працівників культури, формування у слухачів спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту», використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в роботі закладів культури, мовленнєву, цифрову, комунікаційну, інклюзивну, емоційно-етичну компетентність, а також розвиток управлінської компетентності у керівників закладів культури та їх заступників. Підвищення кваліфікації у Центрі орієнтоване на пошук шляхів вирішення проблем практично-прикладного значення через оновлення теоретичних знань, вивчення законодавчих та нормативно-правових документів, дослідження ефективних практик та інноваційного досвіду і в цілому сприяє виробленню потреб у постійній фаховій самоосвіті, посиленню мотивацій до саморозвитку.
До навчального процесу Центру, наукової та методичної роботи залучаються професори, доценти та викладачі всіх кафедр Академії, а також провідні науковці, діячі культури і мистецтв України, відповідальні працівники Міністерства культури України.
Навчально-методичну діяльність Центру, спрямовану на організацію та проведення підвищення кваліфікації працівників культури, відповідно до щорічних календарних планів, забезпечують методисти вищої кваліфікації О.С. Бородавка, І.І. Годунова, І.Є. Маключенко та А.І. Федоренко. Вони організовують навчальний процес за програмами підвищення кваліфікації; розробляють навчально-тематичні плани та навчально-методичні матеріали для слухачів Центру; готують розклади занять для відповідних навчальних груп; здійснюють облік проведення занять. На заняттях із підвищення кваліфікації підіймаються та вирішується питання різного рівня складності – від пошуку шляхів реалізації державної культурної політики до відпрацювання конкретних культурно-мистецьких технологій.
Під час лекційних і практичних занять, круглих столів і дискусій, виробничих і інноваційних ігор, відеотренінгів, учасники навчання з підвищення кваліфікації набувають унікальних знань, практичних навичок, переймають кращий досвід своїх колег.
Для забезпечення ефективного навчального процесу в Центрі використовуються навчально-методичні матеріали та посібники, розроблені викладачами Академії.

БАЗИ ПРАКТИКИ ЦЕНТРУ

Для забезпечення ефективного навчального процесу в Центрі використовуються навчально-методичні матеріали та посібники, розроблені викладачами Академії.

Видання на допомогу підвищення кваліфікації:


Плануючи свою роботу Центр орієнтується на виконання державного замовлення з підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів установ, підприємств і організацій галузі культури державної та комунальної форм власності.